Dorfler เป็นคันชักคุณภาพจาก Dorfler Bogen ประเทศเยอรมนี ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักดนตรีมืออาชีพ

วงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร ( The National Symphony Orchestra - NSO )
เป็นวงออร์เคสตรา วงแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คันชักของ Dorfler ได้ทำการส่งมอบ และทดสอบโดยนักดนตรีของวง NSO ตั้งแต่ปี 51จนถึงปัจจุบัน พร้อมรับประกันตลอดอายุการใช้งาน

วง Thailand Philharmonic Orchestra
คันชักของ Dorfler ได้ถูกนำมาใช้ประจำวง Thailand Philharmonic Orchestra ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวงจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักดนตรีว่าเป็นดับเบิลเบสที่มีคุณภาพสูงมากสำหรับวงดุริยางค์ที่มีมาตรฐาน

ขอบคุณภาพจาก : www.thailandphil.com